Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-28.

Strona internetowa BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki, zmiany kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Jakubicka - osoba wyznaczona do współpracy z koordynatorem ds. dostępności, adres poczty elektronicznej: gops@debewielkie.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25-756-47-57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim mieści się na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Dębem Wielkim.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwne. Przy drzwiach zewnętrznych zamontowany jest domofon przywołujący pracownika kancelarii. Do wejścia oprócz schodów prowadzi pochylnia dla wózków. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane, nie ma pracownika ochrony, który kontrolował by osoby wchodzące do budynku pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych. Na parterze budynku znajduje się punk obsługi osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy, ramp podjazdowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest przestronny hol na parterze. W budynku na I piętrze jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków. W budynku jest pętla indukcyjna, natomiast nie ma platform ani informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zamieszczono oznaczenia drzwi wewnętrznych tj. numery pokoi o odpowiednim kontraście oraz oznaczono kondygnacje. W holu na parterze stoi stojak na formularze z dostosowaniem. W budynku dostępne jest krzesło do pomocy przy ewakuacji osoby starszej lub niepełnosprawnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do budynku Urzędu Gminy zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z małymi dziećmi, odpowiednio oznakowane.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: gops@debewielkie.pl, telefon: 25 756-47-57, faks: 25 740-51-55). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wniosek o udostępnienie usługi tłumacza PJM,SJM,SKOGN znajduje się na stronie www.gops.debewielkie.pl. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 630
Utworzono dnia: 08.12.2021

Historia publikacji

  • 08.12.2021 13:59, Administrator
    Dodanie strony: Deklaracja dostępności