Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

 

Statut

UCHWAŁA NR GOPS.XXIX.0007.267.2017
RADY GMINY DĘBE WIELKIE


z dnia 18 maja 2017 r.


w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem WielkimNa podstawie art. 18 ust. 1; art. 40 ust. 2 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2. Tracą moc następujące uchwały:
1. uchwała Nr GOPS.XL.VII.0007.300.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim,
2. uchwała Nr ZO.XVII.0007.159.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim,
3. uchwała Nr ZO.XVII.0007.160.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim.


§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie

 Mirosław Sylwester Siwik

 

Załącznik do Uchwały Nr GOPS.XXIX.0007.267.2017
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 18 maja 2017 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĘBEM WIELKIM
 


Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim - zwany dalej „ statutem ” - określa:
1. postanowienia ogólne,
2. zakres działania,
3. strukturę organizacyjną,
4. zasady finansowania,
5. postanowienia końcowe.


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim zwany dalej „ Ośrodkiem ” jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Dębe Wielkie realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej i działa jako jednostka budżetowa.


§ 2


1. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie przy ul. Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie.
2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Dębe Wielkie.


§ 3


Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy. Nadzór merytoryczny pełni: w zakresie zadań zleconych - Wojewoda Mazowiecki, natomiast w zakresie zadań własnych - Wójt Gminy.


§ 4


1. Ośrodek działa na podstawie następujących przepisów prawa:
a) uchwały nr XXI/19/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. Rady Gminy Dębe Wielkie w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim,
b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.),
f) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 489),
g) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 697),
h) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
i) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),
j) od 1 września 2017 r. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59),
k) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.),
l) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860),
ł) innych przepisów,
m) niniejszego Statutu.

 
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka określają następujące przepisy:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ).


3. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest w formie jednostki budżetowej na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.).


Rozdział II
Zakres działania


§ 5


Celem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 
§ 6


Ośrodek realizuje zadania związane z pomocą społeczną mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin potrzebujących pomocy i ich integracja ze środowiskiem.


§ 7


1. Ośrodek realizuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
a) zadania własne w zakresie pomocy społecznej realizowane przez gminę,
b) zadania zlecone gminie przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej,
c) zadania zlecone gminie przez administrację rządową w zakresie świadczeń rodzinnych,
d) zadania zlecone gminie przez administrację rządową w zakresie funduszu alimentacyjnego i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
e) zadania własne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
f) zadania zlecone gminie przez administrację rządową w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej związane z wykonywaniem zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny oraz rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi,
g) zadania zlecone gminie przez administrację rządową w zakresie świadczenia wychowawczego.
2. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
3. Ośrodek zapewnia również obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego
działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 

Rozdział III
Struktura organizacyjna


§ 8


Zasady funkcjonowania, szczegółowy zakres działalności Ośrodka, w tym godziny pracy Ośrodka, określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka, nadany przez Kierownika w drodze odrębnego zarządzenia.


§ 9


1. Kierownik organizuje pracę Ośrodka, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka.
3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Ośrodek.
4. Kierownik ponosi odpowiedzialność za działalność Ośrodka.
5. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy:
a) przedstawianie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
b) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie realizacji zadań określonych aktami prawnymi, na podstawie upoważnień Wójta.
c) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi (w tym pozarządowymi), fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami i osobami fizycznymi w zakresie szeroko rozumianej pomocy
społecznej oraz mobilizowanie środowisk lokalnych na rzecz tego typu działań,
d) wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
e) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski,
f) zawieranie umów cywilno-prawnych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy pełnomocnictwa.


Rozdział IV
Zasady finansowania


§ 10


1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy jednostki budżetowej.
3. Źródłami finansowania działalności Ośrodka są:
a) w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową - budżet państwa,
b) w zakresie zadań własnych - budżet gminy.
4. Wszelkie dotacje celowe przyznawane w ramach realizacji różnego rodzaju programów rządowych muszą być wydatkowane zgodnie z celami, na które zostały przeznaczone.
5. Nadzór merytoryczny nad obsługą finansowo - księgową Ośrodka sprawuje Kierownik Ośrodka.
6. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka ustala jego Kierownik, natomiast Kierownikowi Ośrodka - Wójt Gminy.

 
Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 11


1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy.
2. Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego ustanowienia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie

Mirosław Sylwester Siwik

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 728
Utworzono dnia: 27.09.2021

Historia publikacji

  • 18.10.2021 12:48, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 18.10.2021 12:27, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 27.09.2021 23:27, Administrator
    Dodanie strony: Statut