Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Dodatek węglowy

Utworzono dnia 17.08.2022

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Dodatek wypłacany jest wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim w pokoju nr 57, na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.   
                                                                                                                                
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Dodatek węglowy jest wypłacany w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

UWAGA!

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY ZAWARTE WE WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO SKŁADANE SĄ

POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ

I W PRZYPADKU UZASADNIONYCH WĄTPLIWOŚCI KONIECZNIE JEST

ZAWIADOMIENIE ORGANÓW ŚCIGANIA

PRZEZ ORGAN ROZPATRUJĄCY WNIOSEK.

Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim przy ul. Strażackiej 3 w pokoju 59 oraz 57 lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 756-47-59 lub 25 756-47-57.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny

Programy

Dofinansowanie z programu Posiłek w szkole i w domu