Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Informacje ogólne

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej Gmina Dębe Wielkie podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w 2011 r.

W związku z nowelizacją w/w ustawy w dniu 22.06.2023 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające szereg nowych rozwiązań legislacyjnych, których celem jest poprawa sytuacji osób dotkniętych przemocą. Nadały one również nowy charakter funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych i grup specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy należy powołać nowe zespoły interdyscyplinarne. A co za tym idzie, dotychczasowe zespoły oraz grupy robocze zostają zniesione.

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów z poszczególnych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej podejmujących się współpracy, której celem jest udzielenie pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Wójt Gminy Dębe Wielkie Zarządzeniem nr GOPS.0050.120.2023 z dnia 20 września 2023 r. powołał nowy Zespół Interdyscyplinarny. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą pracownicy socjalni, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel oświaty z terenu Gminy Dębe Wielkie, funkcjonariusz Policji z Komisariatu Policji w Halinowie, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, przedstawiciel służby zdrowia w Dębem Wielkim oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej  w Dębem Wielkim.

Obsługę administracyjno – techniczną i finansową Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, wchodzące w skład zespołu, w szczególności przez:
 

• diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

• inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

• inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

• opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

• powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

• monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

• przekazywanie informacji oraz dokumentacji, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby, w stosunku do której realizowane działania w ramach procedury "Niebieskie Karty"

• kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie
korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

• składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia.
 

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupę diagnostyczno – pomocową.


Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

• dokonanie, na podstawie procedury "Niebieskie Karty", oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

• realizacja procedury "Niebieskie Karty" w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

• zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury "Niebieskie Karty" pod jej nieobecność;

• realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

• występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

• występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia;

• monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury
"Niebieskie Karty";

• zakończenie procedury "Niebieskie Karty";

• dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury "Niebieskie Karty",

b) wszczęcia procedury "Niebieskie Karty";

• informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury "Niebieskie Karty".

Pierwsze posiedzenie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 21.09.2023r.,
na którym wybrano przewodniczącego Zespołu oraz jego zastępcę.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: Jolanta Malesa–Gajc  – Starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim,
Zastępca przewodniczącej: Anna Wróblewska – Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim.

Członkowie :

1. Jolanta Malesa-Gajc – Starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim;
2. Anna Wróblewska – Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim;
3. Magdalena Jakubicka - Aspirant pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim;
4. Beata Wnuk – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębem Wielkim;
5. Ewelina Góral – Lasek  - Kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim;
6. Justyna Mielcarz – Psycholog Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim;
7. Andrzej Kowalski  - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Halinowie;
8. Emilia Bąk – Pielęgniarka Przychodni Zdrowia w Dębem Wielkim – filia Centrum Medyczno-  Diagnostycznego;
9. Agnieszka Ryniewicz – Prezes Parafialnego Zespołu Caritas w Dębem Wielkim.  

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie członków rodziny. Z kolei doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że osoba pokrzywdzona często ma mniejszą zdolność rozwiązania problemu. Obawia się o swoje życie i zdrowie, oraz tego, że jeśli zawiadomi o problemie pomoc społeczną, policję, czy prokuraturę, to nie poprawi to jej to jej sytuacji. Często towarzyszy temu niewiara, że przemoc można zatrzymać, że można znaleźć pomoc.

PAMIĘTAJ:

  • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA
  • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA
  • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
  • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY
  • MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

Jeśli  jesteś osobą doznającą przemocy bądź w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy zgłoś to do:

Pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim,
ul. Strażacka 3.

Tel. 25 756 47 47

Tel. 25 756 47 56

Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Malesa – Gajc
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, tel. 25 756 47 56

PAMIĘTAJ!

PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA.

 

Pomocne numery telefonu dla osób dotkniętych przemocą:

801 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

116 123   - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”   Instytutu Psychologii Zdrowia / Dla osób w kryzysie emocjonalnym.

116 111  -  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

800 107 777 –  Centrum Praw Kobiet

Aplikacja "Twój Parasol"

Darmowa aplikacja mobilna skierowana zarówno do osób doświadczających przemocy, jak i będących jej świadkami - poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia bowiem dostęp do bazy organizacji oferujących pomoc osobom pokrzywdzonym.

"Twój Parasol” można pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą QR kodów, dostępna jest też na stronie internetowej www.twojparasol.com.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Programy